Glenne regionale senter for autisme er organisert i Sykehuset i Vestfold, klinikk psykisk helse og rusbehandling (KPR) og har ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet for mennesker med tilstander innenfor autismespekteret i lokalt sykehusområde. Glenne yter tjenester i et livsløpsperspektiv, både for barn/unge og voksne. De gjør utredning, diagnostikk og behandling av autismespekter forstyrrelser inkludert komorbide tilstander, samt samhandling med kommunene rundt kompetanseoverføring og kompetanseutvikling. Tjenestene formidles både som polikliniske og ambulante, samt som kurs og konferanser.

Gå til Glenne regionale senter for autisme.


Hjem » Innlegg » Kompetansesentre » Glenne regionale senter for autisme